Modelové portfolio Horizon

Modelová portfolia: Horizon / Wind / WaveKonzervativní portfolio vkládá většinu investičních prostředků do dluhopisových aktiv, kdy optimálně 90% portfolia je tvořeno dluhopisy, zbylá část je rozložena do akciových a komoditních titulů. To přináší nižší kolísání reálného zhodnocení investice a zároveň pravidelný příjem z investic s fixním výnosem.

Základní informace

Referenční měna EUR, CZK, USD
Minimální výše počáteční
investované částky

500.000,– CZK
nebo ekvivalent v EUR či USD

Minimální výše každé
další investované částky
50.000,– CZK
nebo ekvivalent v EUR či USD
Odměna manažera 1,2% p.a. kalkulovaná z čisté současné hodnoty aktiv
k rozhodnému datu
Vstupní poplatek 1,5% jednorázově kalkulovaný z čisté
hodnoty vložených prostředků
Výstupní poplatek není účtován
Doporučený investiční
horizont
5 let, min. 3 roky
Finanční páka Ne
Maximální riziková váha 3
Kategorie Ochrana kapitálu

Složení portfolia

Portfolio        
Třída aktiv Optimální alokace Očekávaný výnos* Minimum Maximum
Dluhopisy + Hotovost 100% 4,00% 0% 100%
Akcie celkem 0% 0% 0% 10%
Komodity
a alternativní investice
0% 0% 0% 0%
Celkem 100% 4,00%    
Celková otevřená
devizová pozice **
0%   n/a 10%


Alokace portfolia

 


Historické parametry portfolia***

  1 rok 3 roky 5 let
Kumulativní výnos portfolia -0,13 7,13 26,73
Maximální propad -5,61 -7,96 -7,96
Roční volatilita  4,15 4,5 4,26
MAR indikátor -0,02 0,29 0,6
Sharpe koeficient (roční) -0,04 0,53 1,15


Historická výkonnost portfolia zahrnuje vyplacené dividendy, jež nebyly reinvestovány zpět do nákupu cenných papírů. MAR indikátor je poměr průměrného ročního výnosu a maximálního propadu hodnoty investice. Sharpe koeficient je měřítkem výkonnosti, který bere v úvahu rizikový profil investice. Jde o průměrnou výkonnost aktiva nad úrovní výnosu bezrizikového aktiva.

Simulace historické výkonnosti portfolia ***
* Očekávaný výnos nezohledňuje srážkovou daň z dividend resp. odměnu manažera, jeho úroveň kolísá v závislosti na vývoji na finančních trzích.
** Celková otevřená devizová pozice udává nezajištěnou část portfolia do referenční měny.
*** Historické parametry a simulace historické výkonnosti portfolia vycházejí z reálných údajů převzatých z Bloombergu a uvádějí podobu a výkonnost modelového portfolia, pokud by k jeho vytvoření došlo již v 7/2010. Nejedná se však o reálně existující portfolio CARDUUS AM.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Investice do zvolené strategie v sobě zahrnuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní. V minulosti dosažené výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích a není zaručena návratnost investované částky. Veškeré informace obsažené v tomto materiálu mají pouze informativní charakter. Mají za cíl upozornit na služby a produkty a nepředstavují investiční, právní, daňové či jiné doporučení. Případné využití těchto informací při investování by mělo být konzultováno s naším odborným poradcem.
Simulace typových portfolií není návrhem na uzavření smlouvy. Předpokladem uzavření smlouvy o správě majetku vztahující ke konkrétnímu typovému portfoliu je (mj.) také zjištění Vašeho znalostního a rizikového profilu. Teprve na jeho základě Vám doporučíme nejvhodnější portfolio. Pokud s doporučením nebudete souhlasit, je možné zvolit typové portfolio méně rizikové, avšak není možné zvolit typové portfolio s vyšší rizikovostí a vyššími požadavky, než jaké odpovídají Vašemu znalostnímu a rizikovému profilu.